Notariusz Agnieszka Grosicka przygotowuje notarialne umowy o dożywocie dbając o bezpieczeństwo prawne stron transakcji.

Umowa o dożywocie notariusz łódź

Co to jest umowa o dożywocie?

Umowa o dożywocie polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Strony umowy mogą dowolnie ukształtować zakres obowiązków nabywcy nieruchomości (zwanego zobowiązanym) wobec dotychczasowego właściciela nieruchomości (zwanego dożywotnikiem), mieszczących się w pojęciu dożywotniego utrzymania. Dożywotnik staje się domownikiem zobowiązanego, co w praktyce oznacza, że jest obowiązany wobec niego do takiej opieki, jak w stosunku do własnych dzieci:

  • przyjęcia zbywcy nieruchomości jako domownika,
  • zapewnienia wyżywienia, ubrania, światła i opału,
  • udzielenia niezbędnej opieki i pomocy oraz pielęgnowania go w chorobie,
  • sprawienia zbywcy własnym kosztem pogrzebu i wystawienia nagrobka odpowiadającego miejscowym zwyczajom

Umowa o dożywocie w formie aktu notarialnego

Ponieważ w wyniku zawarcia umowy o dożywocie następuje przeniesienie własności nieruchomości, musi przybrać formę notarialną, gdyż w przeciwnym wypadku jest nieważna. Akt notarialny zawiera złożone przed notariuszem oświadczenie stron, z powołaniem się na dokumenty, przy czym jeśli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, musi zawierać dane i treści istotne dla tej czynności.

Koszt zawarcia umowy o dożywocie u notariusza

Umowa o dożywocie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w stawce 2 proc. od wartości nieruchomości, bez względu na pokrewieństwo stron. Notariusz pobiera swoje opłaty zgodne z cennikiem notariusza. Dodatkowo pobierana jest taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę