Notariusz Agnieszka Grosicka poświadcza udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego wtedy, gdy taka forma zastrzeżona jest dla czynności głównej, np. pełnomocnictwo do sprzedaży działki, lokalu.

Pełnomocnictwo notarialne notariusz Łódź

Co to jest pełnomocnictwo notarialne?

Przede wszystkim terminem tym określa się czynność prawną, której podstawą jest oświadczenie woli mocodawcy, upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego umieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Oznacza to, że mocodawca udziela prawa do reprezentowania go w mniej lub bardziej szczegółowo określonej kategorii stosunków prawnych. Nawiązanie oraz rozwiązanie stosunku pełnomocnictwa odbywa się w drodze jednostronnej czynności prawnej mocodawcy, wobec czego skuteczność nie jest uzależniona w żaden sposób od zgody osoby, której pełnomocnictwa udzielono.

Rodzaje pełnomocnictw notarialnych

Kodeks cywilny wyróżnia następujące rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne – wiąże się z szerokim zakresem umocowania, ale obejmuje tylko czynności zwykłego zarządu, polegające na typowej, powszechnej eksploatacji (np. opłata należności publicznoprawnych, zawieranie umów wynajmu);
  • rodzajowe – gdy dokonywanie czynności prawnych przekracza zakres zwykłego zarządu, udzielane jest pełnomocnictwo rodzajowe i obejmuje określoną kategorię czynności prawnych, do jakich uprawniony został pełnomocnik,
  • szczególne – udzielane jest w przypadku ściśle określonej czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości, zbycia przedsiębiorstwa).

Koszt pełnomocnictwa notarialnego

Na postawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej cennikiem notariuszamaksymalny koszt sporządzenia pełnomocnictwa do jednej konkretnej czynności wynosi 30 zł + VAT, dla dwóch lub więcej czynności taksa wynosi 100 zł + VAT.