Notariusz Agnieszka Grosicka obsługuje od strony notarialnej procesy łączenia i przekształcania spółek dbając o bezpieczeństwo prawne stron transakcji.

Notariusz przekształcenie spółki
Notariusz przekształcenie spółki

Dokumenty niezbędne do przekształcenia spółki

Niezależnie od rodzaju przekształcanej spółki, przed dokonaniem czynności notariusz powinien otrzymać następujące dane:

 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja możliwa do edycji – DOC, DOCX, ODT);
 • numer KRS;
 • plan przekształcenia Spółki wraz z załącznikami – projektami uchwał oraz projektem umowy albo statutu spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia) oraz opinią biegłego rewidenta;
 • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju przekształcanej spółki, należy przekazać następujące dokumenty i informacje:

Przekształcanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • aktualna lista wspólników spółki,
 • określenie, czy zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane

Przekształcanie spółki akcyjnej

 • lista akcjonariuszy spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na walnym zgromadzeniu spółki
 • określenie, czy walne zgromadzenie zostało formalnie zwołane

Przekształcanie spółki jednoosobowej

 • numer KRS Spółki, która ma ulec przekształceniu;
 • dane osobowe wspólnika spółki przekształcanej – imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania
 • w przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna (lub inny podmiot) – nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 • ostatni tekst jednolity umowy przekształcanej spółki (skan i ewentualnie wersja możliwa do edycji – DOC, DOCX, ODT);
 • informacje niezbędne do planu przekształcenia spółki:
 • wartość bilansowa majątku przekształcanej spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym,sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe;
 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
 • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
 • wycena składników majątku przekształcanej spółki;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe;
 • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją.

Koszt łączenia i przekształcenia spółki

Każdorazowo prosimy o kontakt z kancelarią celem ustalenia kosztów łączenie i przekształcenia spółki.