Notariusz Agnieszka Grosicka przygotowuje notarialne umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – starannie i ze znajomością aktualnych przepisów.

Notariusz sprzedaż mieszkania akt notarialny Łódź

Co to jest darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy.

Dokumenty potrzebne do darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W celu sporządzenia poświadczenia dziedziczenia, stawający przed notariusze spadkobiercy powinni dysponować następującymi informacjami i dokumentami:

 1. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),jeśli darowizna jest na dziecko – to dodatkowo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeśli dziecko po zawarciu związku małżeńskiego zmieniło nazwisko – to dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa dziecka,
 2. jeśli darowizna jest na wnuka (wnuczkę) – odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców wnuka (wnuczki) i odpis skrócony aktu urodzenia wnuka (wnuczki),
 3. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona księga wieczysta dla tego prawa,
 4. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające, komu prawo do lokalu przysługuje,
 5. podstawa nabycia prawa do lokalu, np.:
  • przydział,
  • umowa ze Spółdzielnią,
  • wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspólności,
 6. jeśli ma być założona księga wieczysta – zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej wydane dla celów wieczystoksięgowych (tj. zawierające informacje o powierzchni i położeniu lokalu, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany);

Jeśli darowizna, o której mowa w punkcie 5, podpunkt 3 była dokonana po 1 stycznia 2007 r., dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jeśli podstawą nabycia jest spadek (punkt 3 podpunkt 5), potrzebne jest również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatek przez darowiźnie mieszkania w 2023 roku

Zgodnie z obowiązującym prawem, darowizna mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, którego wysokość określa  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz od kwoty darowizny. Na mocy art. 17 ust. 4 ustawy o podatku od spadku i darowizn, rozporządzenie Ministra Finansów określa następujące stawki podatku:

KWOTY NADWYŻKI W ZŁSTAWKA PODATKU
ponaddo
Od nabywców z I grupy
11 8333%
11 83323 665355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 665946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł
Od nabywców z II grupy
11 8337%
11 83323 665828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 6651893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł
Od nabywców z III grupy
11 83312%
11 83323 6651420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 6653313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Warto podkreślić, że do powyższych kwot wlicza się nie tylko wartość ostatniej darowizny, ale sumę wszystkich darowizn otrzymanych od jednej osoby z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Od podanych kwot podatku obowiązują zwolnienia. Podatku więc się nie zapłaci, jeśli wartość darowizny nie przekroczy następujących kwot wartości czystej (po odliczeniu po odjęciu wartości długów i ciężarów):

 • 36 120 zł – jeżeli obdarowanym jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 27 090 zł – jeżeli obdarowanym jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 
 • 5 733 zł – jeżeli obdarowanym jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Taksa notarialna za sporządzenie darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustalana jest indywidualnie i zależna jest od wartości lokalu. Do cen należy doliczyć koszty wypisów (6 zł za każdą rozpoczętą stronę) i 23% podatku VAT.