Notariusz Agnieszka Grosicka pobiera opłaty za wykonywane czynności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity) (dalej: Rozporządzenie). Oprócz taksy notarialnej, notariusz pobiera w imieniu państwa polskiego dodatkowe podatki i opłaty przekazywane na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłata sądowa.

W szczególnych przypadkach klient może wystąpić o zwolnienie od wynagrodzenia notariusza i opłat sądowych.

W celu obliczenia przybliżonej wielkości opłaty notarialnej można skorzystać z kalkulatora notarialnego, jednak dopiero kontakt z kancelarią pozwoli uzyskać dokładne wyliczenia. Choć podstawą cen czynności notariusza jest Rozporządzenie, ceny usług podlegają indywidualnym ustaleniom i zależą od wielu czynników, takich jak wartość i stopień skomplikowania czynności. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za czynność notarialną, prosimy o kontakt z kancelarią.

Zgodnie z Rozporządzeniem, podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

 1. przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 2. przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 3. przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana war- tość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 4. przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spół- dzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
 5. przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 6. przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
 7. przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
 8. przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.
Tabela 1. Maksymalna stawka w zależności od wartości przedmiotu czynności notarialnej (§3 Rozporządzenia)


Wartość przedmiotu transakcjiPodstawa taksy notarialnejDodatkowy procent od nadwyżki
do 3 000 zł100 zł
3 000 – 10 000 zł100 zł3%
10 000 – 30 000 zł310 zł2%
30 000 – 60 000 zł710 zł1%
60 000 – 1 000 000 zł1 010 zł0,4%
1 000 000 – 2 000 000 zł4 770 zł0,2%
od 2 000 000 zł6 770 zł0,25%

Tabela 2. Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego określone czynności


Czynność notarialnaopłata
umowa zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej600 zł
umowa majątkowa małżeńska400 zł
testament50 zł
testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny200 zł
odwołanie testamentu30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego80 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50 zł

* do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł

Tabela 3. Maksymalna stawka za sporządzenie protokołu


Rodzaj protokołuOpłata
zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni750 zł
walnego zgromadzenia akcjonariuszy1100 zł
zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w powyższych punktach albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego500 zł
zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego1000 zł
dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółkijako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w tabeli 1. przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego
niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród100 zł
przyjęcia dokumentu na przechowanie50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł
za sporządzenie innego protokołu200 zł.

Tabela 4. Maksymalne opłaty za czynności notarialne związane z dziedziczeniem


CzynnośćOpłata
sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne50 zł
sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym100 zł
sporządzenie protokołu dziedziczenia100 zł
czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności określonych w dwóch poniższych wierszach oraz sporządzenia wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu400 zł
sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia100 zł
sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem50 zł
sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu50 zł
sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu30 zł
sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego50 zł
sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw50 zł
sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego100 zł
sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego50 zł