Notariusz Agnieszka Grosicka posiada duże doświadczenie obsłudze notarialnej spółek. W kancelarii spisuje akty notarialne umów spółek kapitałowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.) oraz spółek akcyjnych (S. A.). Umowa spółki zawarta zgodnie z przepisami to niezbędny warunek rejestracji spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na niniejszego artykułu stronie dowiesz się, czy forma aktu notarialnego jest niezbędna, jakie usługi może dla Ciebie wykonać notariusz, jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia umowy spółki z o. o. oraz s. a., a także jakie są koszty rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Notariusz przekształcenie spółki

Wymóg formy aktu notarialnego umów spółek kapitałowych

W zakresie spółek kapitałowych, statut spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, zaś w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa może być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Umowa spółki kapitałowej – zakres obsługi notariusza

Notariusz udzieli niezbędnych informacji i pomoże w doborze najlepszej formy prawnej dla planowanej działalności. Zgodnie z życzeniem klienta prowadzimy kolejne etapy procesu zakładania spółki:

 • opiniujemy treść proponowanej umowy,
 • przygotowujemy dokumenty notarialne niezbędne do rejestracji spółki w KRS,
 • przygotowujemy zmiany w umowie spółki lub statucie spółki, w tym dotyczące kapitału zakładowego, siedziby i firmy spółki,
 • zajmujemy się również przekształceniami spółek.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.)

 • dane osobowe wspólników – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby);
 • firma spółki;
 • siedziba spółki (miejscowość);
 • czas trwania spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony;
 • przedmiot działalności spółki (np. wskazanie numerów PKD),
 • sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu, należy go opisać),
 • liczba udziałów przypadających na poszczególnych wspólników,
 • określenie liczby członków zarządu oraz sposobu reprezentacji spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego, liczba udziałów/akcji oraz ich wartość nominalna,
 • określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział i czy będą powołane inne organy spółki.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy spółki akcyjnej (S. A.)

 • dane osobowe wspólników – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby);
 • firma spółki;
 • siedziba spółki (miejscowość);
 • czas trwania spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony;
 • przedmiot działalności spółki (np. wskazanie numerów PKD),
 • sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu, należy go opisać),
 • liczba akcji przypadających na poszczególnych akcjonariuszy,
 • liczby członków zarządu oraz sposobu reprezentacji spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego, liczba akcji oraz ich wartość nominalna,
 • określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego oraz wskazanie, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
 • liczba członków Rady Nadzorczej;
 • określenie podmiotu uprawnionego do ustalania składu zarządu, rady nadzorczej.

Koszty rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Przygotowanie umowy spółki w formie aktu notarialnego – co najmniej 160 zł netto

Pierwszą opłatą jest koszt wynagrodzenia notariusza, który musi sporządzić akt notarialny – umowę spółki (wymóg wynikający z Kodeksu Spółek Handlowych), w której wspólnicy zawiążą spółkę oraz określą zasady jej funkcjonowania. Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały określone w Rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia przy założeniu, że kapitał zakładowy spółki został określony na kwotę 5000 zł taksa notarialna wynosi 160 zł netto + 23 % podatku VAT.

2. Sporządzenie wypisu umowy spółki – 6 zł netto za każdą stronę

Niezbędny do złożenia w Sądzie w procedurze rejestracji jest wypis aktu notarialnego umowy spółki. Opłata za jedną stronę wypisu wynosi 6 zł netto. Poza tym warto mieć jeden wypis dla spółki oraz po jednym dla wspólników.

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5% wartości kapitału zakładowego

Notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, którego kwota obliczana jest według wzoru: stawka 0,5% od wartości kapitału zakładowego, od którego oblicza się pobraną przez notariusza taksę oraz opłatę sądową za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

4. Opłaty za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców w KRS – 500 lub 250 zł za wniosek plus 100 zł za ogłoszenie

Opłata od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi
500 zł. Jeżeli spółka została zawarta z wykorzystaniem wzorca z systemu teleinformatycznego S24,, opłata wynosi 250 zł. Dodatkowo należy wnieść opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Podsumowując, łączne koszty założenia spółki z o. o. z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł zamkną się w kwocie nie wyższej niż 1.000 zł, jeśli wspólnicy nie wymagają od notariusza opracowania dokumentów spółki.