Notariusz Agnieszka Grosicka przygotowuje notarialne umowy sprzedaży domów dbając o bezpieczeństwo prawne stron transakcji.

Sprzedaż domu notariusz łódź

Umowa sprzedaży domu

Każda sprzedaż nieruchomości musi wiązać się ze sporządzeniem aktu notarialnego. Akt ten może zostać poprzedzony umową przedwstępną w formie aktu notarialnego lub zwykłej formie pisemnej lub umową deweloperską. Warto pamiętać, że własność nieruchomości przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie podpisania notarialnej umowy sprzedaży. W akcie notarialnym ustalone zostają takie kwestie, jak:

 • przedmiot umowy,
 • cena,
 • termin i forma płatności oraz
 • termin wydania w posiadanie.

W akcie może zostać również ustanowiona hipoteka.

Stan prawny nieruchomości wynika przede wszystkim z księgi wieczystej. Ewentualne obciążenia wpisane będą w dziale III i IV księgi wieczystej), jak również z przedłożonych notariuszowi dokumentów. To na notariuszu spoczywa obowiązek ustalenia stanu prawnego i w związku z tym prawidłowego zabezpieczenia interesów stron umowy.

Wymagane dokumenty

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),
 • aktualna wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin i sposób zapłaty, informacja o wpłaconym zadatku/zaliczce,
 • termin wydania,
 • nr rachunku bankowego sprzedających,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • umowa kredytowa oraz dokumenty z banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego.

Koszt sprzedaży domu u notariusza

Koszty notarialne (taksa notarialna plus wypisy z VAT) przy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub gruntu zazwyczaj pokrywa kupujący, choć strony mogą wprowadzić w tej kwestii własne ustalenia. Zdarzają się jednak wyjątki, np. w przypadku umów deweloperskich, kiedy to koszty ponoszą po połowie i deweloper i nabywca.

Do opłat związanych z podpisaniem aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż nieruchomości zaliczamy:

 • indywidualnie ustaloną taksę notarialną bazującą na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty sądowe,
 • wniosek wieczystoksięgowy (200 zł) oraz
 • koszty wypisów aktu notarialnego (6 zł za każdą rozpoczętą stronę).

Do opłat należy jeszcze doliczyć podatek VAT w wysokości 23 procent.