Notariusz Agnieszka Grosicka dokonuje ogółu czynności notarialnych określonych w ustawie Prawo o notariacie, w tym w szczególności:
  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza poświadczenia notarialne,
  • sporządza poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia dokumentów, w tym poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Czym się zajmuję

Czynności notarialne

Notariusz Agnieszka Grosicka dokonuje ogółu czynności notarialnych określonych w ustawie Prawo o notariacie, w tym w szczególności:

Umowa spółki kapitałowej

Notariusz posiada duże doświadczenie w sporządzaniu aktów notarialnych umów spółek kapitałowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych

Dowiedz się więcej

Zgromadzenie wspólników

Notariusz sporządza protokoły zgromadzeń wspólników, w tym i protokoły walnych zgromadzeń – starannie, terminowo i na życzenie w siedzibie spółki.

Dowiedz się więcej

Łączenie i przekształcenie spółki

Kancelaria obsługuje procesy łączenia i przekształcania spółek – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych – dbając o bezpieczeństwo prawne.

Dowiedz się więcej
Notariusz depozyt

Podział majątku

Sporządzamy notarialne umowy podziału majątków w pełni zastępujące kosztowny i czasochłonny proces sądowy. Czynności wykonujemy szybko i sprawnie.

Dowiedz się więcej

Dział spadku

Dokonujemy podziałów spadków – szybciej, prościej i taniej, niż ma to miejsce w drodze postępowania sądowego.

Dowiedz się więcej
Sprzedaż mieszkania notariusz

Sprzedaż mieszkania

Kancelaria przygotowuje akty notarialne sprzedaży mieszkań własnościowych dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego

Dowiedz się więcej
Sprzedaż działki notariusz

Sprzedaż działki

Fachowo i terminowo sporządzamy akty notarialne sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych. Dbamy bezpieczeństwo prawne stron transakcji.

Dowiedz się więcej
Sprzedaż domu notariusz

Sprzedaż domu

Kancelaria ma duże doświadczenie w obsłudze notarialnej obrotu nieruchomościami, w tym szczególnie sprzedaży domów z zabezpieczeniem transakcji depozytem notarialnym

Dowiedz się więcej
intercyza notariusz

Intercyza

Notariusz sporządza akty notarialne zmian małżeńskiego ustroju ustawowego na ustroje umowne – rozdzielność majątkową (intercyzę), wspólność rozszerzoną i wspólność ograniczoną

Dowiedz się więcej