Notariusz Agnieszka Grosicka przygotowuje protokoły zgromadzenia wspólników, w tym i protokoły walnego zgromadzenia wspólników. Czynność dokonywana jest z zachowaniem należytej staranność, gwarantującej bezpieczeństwo prawne spółki.

Protokół zgromadzenia wspólników spółki notariusz Łódź

Protokół zgromadzenia wspólników

Protokół Zgromadzenia Wspólników to dokument, którego sporządzenie jest obowiązkowym elementem każdego zgromadzenia wspólników – tak nadzwyczajnego, jak i zwyczajnego. Celem sporządzenia takiego dokumentu jest opisanie przebiegu obrad, którego prawdziwość i zgodność poświadczają swoimi podpisami protokolant i prowadzący zgromadzenie. Swoje podpisy mogą również złożyć również inni uczestnicy zgromadzenia. Zasady przeprowadzania zgromadzenia wspólników ściśle określają przepisy Art. 235 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący i protokolant zgromadzenia wspólników

Spośród wspólników wyłoniony musi zostać przewodniczący zgromadzenia, którego zadaniem jest czuwanie nad porządkiem obrad, oraz protokolant – który sporządza protokół zgromadzenia spółki. Następnie, po upewnieniu się przez przewodniczącego i protokolanta, że dokument sporządzony został prawidłowo, zostaje on dołączony do księgi protokołów spółki, wraz z listą obecności z obrad. Protokół zgromadzenia wspólników może zostać sporządzony także przez notariusza, przejmującego w takim przypadku rolę protokolanta. Dokument taki zostaje sporządzony w formie aktu prawnego.

Elementy zgromadzenia wspólników

Niezależnie od tego, czy protokół zostanie sporządzony przez notariusza, czy przez protokolanta, musi on zawierać przewidziane przepisami prawa elementy:

  • porządek obrad,
  • nazwiska i imiona zgromadzonych wspólników,
  • zdolność zgromadzenia do podjęcia uchwał,
  • prawidłowość zwołania zgromadzenia,
  • liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  • zdania odrębne w głosowaniu na uchwały.

Koszt notarialnego protokołu zgromadzenia wspólników

Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością taksa notarialna wynosi 750 zł. Dodatkowo należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę oraz podatek VAT w wysokości 23%.