Notariusz Agnieszka Grosicka przygotowuje notarialne umowy sprzedaży działek dbając o bezpieczeństwo prawne stron transakcji.

Sprzedaż działki notariusz Łódź
Sprzedaż działki notariusz Łódź

Umowa sprzedaży działki

Każda sprzedaż nieruchomości musi wiązać się ze sporządzeniem aktu notarialnego. Akt ten może zostać poprzedzony umową przedwstępną w formie aktu notarialnego lub zwykłej formie pisemnej lub umową deweloperską. Warto pamiętać, że własność nieruchomości przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie podpisania notarialnej umowy sprzedaży. W akcie notarialnym ustalone zostają takie kwestie, jak:

 • przedmiot umowy,
 • cena,
 • termin i forma płatności oraz
 • termin wydania w posiadanie.

W akcie może zostać również ustanowiona hipoteka.

Stan prawny nieruchomości wynika przede wszystkim z księgi wieczystej. Ewentualne obciążenia wpisane będą w dziale III i IV księgi wieczystej), jak również z przedłożonych notariuszowi dokumentów. To na notariuszu spoczywa obowiązek ustalenia stanu prawnego i w związku z tym prawidłowego zabezpieczenia interesów stron umowy.

Wymagane dokumenty

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),
 • aktualna wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin i sposób zapłaty, informacja o wpłaconym zadatku/zaliczce,
 • termin wydania,
 • nr rachunku bankowego sprzedających,
 • umowa kredytowa oraz dokumenty z banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego.

Koszt sprzedaży działki u notariusza

Koszty notarialne (taksa notarialna plus wypisy z VAT) przy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub gruntu zazwyczaj pokrywa kupujący, choć strony mogą wprowadzić w tej kwestii własne ustalenia. Zdarzają się jednak wyjątki, np. w przypadku umów deweloperskich, kiedy to koszty ponoszą po połowie i deweloper i nabywca.

Do opłat związanych z podpisaniem aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż nieruchomości zaliczamy:

 • indywidualnie ustaloną taksę notarialną bazującą na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty sądowe,
 • wniosek wieczystoksięgowy (200 zł) oraz
 • koszty wypisów aktu notarialnego (6 zł za każdą rozpoczętą stronę).

Do opłat należy jeszcze doliczyć podatek VAT w wysokości 23 procent.